می دوم این سو

می دوم آن سو

از سر این جو

تا سر آن جو

 

می پرم پائین

می پرم بالا

می روم اینجا

می روم آنجا

 

هر کجا باشم

شاد شادم من

مثل آهویم

مثل بادم من