شیرین زبانیم

تنها و با هم

کتاب می خوانیم

***

ما در دبستان

شادیم و خندان

چون گل که دارد

جا در گلستان

***

گفتار ما خوب

هر کار ما خوب

با هر کسی هست

رفتار ما خوب