شاعر:مصطفی رحمان دوست
به به ، به
رنگین است
خوشمزه
شیرین است
رویش زرد
بیمار است
لپش سرخ
تبدار است
مغز آن
چون بادام
بشکن زود
دام ، دام ، دام
هم خوشرو
هم خوشبو
زرد و سرخ
زردآلو