مامان جونم

برای من

چکمه نو خریده

*

چکمه من

قهوه ایه

بندای اون سفیده

*

می خوام برم

با بچه ها

رو برفا بازی بکنم

*

با چکمه هام

قدم قدم

رد پا سازی بکنم

*