شاعر:مصطفی رحماندوست
اسم من سوسن
اسم من زهراست
اسم من لادن
اسم من مینا ست
اسم من مهدی
اسم من عبدو ست
اسم من ایرج
اسم من برزو ست
من عرب هستم
اهل اهوازم
فارس هستم من
اهل شیرازم
گیل هستم من
ساکن فومن
اهل تبریزم
ترک  هستم من
من لرم زیرا
در لرستانم
کرد هستم من
از مریوانم
ترکمن هستم
اهل گرگانم
من بلوچم چون
از سراوانم