اتل متل توپ

توپ خورد به شیشه

این توپ بی عقل

آدم نمیشه

*

اتل متل سوت

جیغ بلندگو

پنجره می گه

شیشه من کو؟

*

اتل متل آخ

کی خورد زمین باز

صدای گریه ست

یا قاز قاز غاز؟

*

آقا اجازه

تقصیر ما بود

این توپ کم باد

سر به هوا بود